Tájékoztató: A Telken belüli csatorna, és az akna áramellátó vezetékének kivitelezéséről

Mint arról már bizonyára értesült, a RSD Víziközmű Társulat saját beruházás keretében, a tulajdonosok helyett eljárva, a már befizetett érdekeltségi hozzájárulás terhére megvalósítja a telken belüli csatorna, és az akna áramellátó vezetékének Kivitelezését is.  A társulat megbízásából a házi bekötések kivitelezését a Pulzus Plusz Kft. és alvállalkozói – részletesen www.rsdvt.hu/hazibekotes végzik.   A bekötés kivitelezésére a kivitelező az érintett tulajdonosokkal egyedileg időpontot fog egyeztetni.   Az értesítésig kérjük a tulajdonosok szíves türelmét.   Az RSD Víziközmű Társulat, Társulati küldöttgyűlése 2015.02.21.-én hozott vonatkozó határozatában elfogadott megrendeléséből eredően, a Kivitelező az alábbi a Társulat által finanszírozott tevékenységeket végezi el a már befizetett érdekeltségi hozzájárulás terhére:  

 • A kivitelező minden esetben köteles a lehető legrövidebb a műszakilag legindokoltabb útvonalon megvalósítani a házi bekötés és elektromos betáplálás kiépítését.
 • A kivitelező feladata a munkaterületben vont terület területrendezése (útban lévő, fák bokrok, kivétele).
 • A kivitelező feladata a csatorna és elektromos bekötés megépítéséhez szükséges a nyomvonalba eső bontási munkák elvégzése (kivéve házi derítő elbontása).
 • A kivitelező feladata a házi beemelő akna ellátásához szükséges elektromos ellátó kábel, és csatlakozó szerelvények (kismegszakító, FÍ relé, szükség esetén ezek elhelyezésére szükséges elektromos doboz) kivitelezése.
  • A kivitelező az elektromos ellátó kábelt a kiviteli szerződés szerint a ház faláig földkábelként ezt követően a ház falán köteles elvezetni az elektromos kapcsolószekrényig.
 • A kivitelező a csatorna bekötés (110es narancssárga KGPVC cső) esetében a kiviteli szerződés szerint a legindokoltabb 1 darab szennyvíz kitörési pontot köteles a házi beemelő aknára / tisztító idomra kiépíteni és bekötni.

  A gyakran előforduló problémák kezelése az alábbiak szerint történik:  

 • Abban az esetben, ha a házi bekötés 3 m alatti, akkor a házi bekötés kivitelezését az szolgáltatók által megadott hálózatra kötési engedély megadását követően fogja a kivitelező elvégezni.
 • Abban az esetben, ha a lehelyezett tisztítóidom/házi beemelő akna és a ház kitörési pontja között mért legrövidebb bekötési útba az ingatlan jelenleg üzemelő derítő aknája beleesik, mely kikerülése a bekötési költségeket jelentősen megemelné, akkor az ingatlan bekötését költséghatékonysági szempontok elsődlegessége miatt, csak akkor lehet megvalósítani, ha a hálózatra kötés már azonnal lehetséges. Fontos kiemelni, hogy ez esetben a rákötés csak és akkor valósítható meg, ha az ingatlan tulajdonosa a derítő megszüntetéséről saját költségen gondoskodott.
 • Abban az esetben, ha az ingatlanon nincs építmény, akkor házi bekötést a társulat nem építtet, amennyiben az építmény a társulat fennállása alatt kiépül, akkor a társulat később pótlólag megépítteti a bekötést.
 • Abban az esetben, ha az ingatlanban nincs szennyvíztermelő egység (nincs víz a házban), és ha a tulajdonos kéri, akkor a házi bekötés a házi beemelő/tisztítóidom és az utcafronti falsík között kerül kiépítésre. Ha a tulajdonos nem kéri, akkor nem épül meg a bekötés, de amennyiben az építményben szennyvíztermelő egység épül a társulat fennállása alatt kiépül, akkor a társulat később pótlólag megépítteti a bekötést a tulajdonos bejelentése alapján.
 • Abban az esetben, ha az ingatlan nem rendelkezik vezetékes ivóvízzel, vagy mért saját házi vízművel akkor, a házi bekötés addig nem kerül kiépítésre/a hálózatra rákötésre, míg a tulajdonos az elhasznált vízmennyiség méréséről nem gondoskodott.
 • Abban az esetben, ha az ingatlan jelenleg kiépített szennyvíz rendszere a vonatkozó hatályos jogszabályi környezetnek, és üzemletetői követelményeknek megfelelően került kiépítésre, és erről a tulajdonos nyilatkozatot ad a Társulat részére, akkor, amennyiben a meglévő bekötés gravitációsan megfelelő lejtésű a házi beemelőre, tisztítóidomra való csatlakozáshoz, a Társulat, mint megrendelő engedélyezi, hogy a kivitelezés az alábbiak szerint történjen meg,

o   amennyiben a derítő a legrövidebb bekötési útba esik akkor o   a jelenlegi üzemelő derítő kiiktatását és megszüntetését követően (élőre kötési engedély megadását követően) o   a derítő korábbi nyomvonalán készüljön el a házi bekötés egy ütemben, a jelenleg üzemelő és az új vezeték folytonos összekötésével o   amennyiben a derítő nem esik a legrövidebb bekötési útba akkor o   a derítő becsatlakozó vezetékig készüljön el a házi bekötés, o   és az élőre kötés pontja (kitörés egyezményes pontja) a derítő bemeneti pontja előtti átkötés legyen.

 • A társulat az okozott zöldkárért nem áll helyt, tekintettel arra, hogy a kivitelezés során az ingatlan tulajdonosa helyett jár el. A házi bekötés kivitelezése során a kivitelezés költséghatékonysága az elsődleges a zöldkárral szemben, így zöldkárra való hivatkozással a fektetési hosszak növelésére nincs lehetőség, az ettől eltérő esetek az alábbiak:
  • Őshonos, vagy igazolt helyi védettségű fa kivágása.
  • Különleges értékű, több évtizedes életkorú, nagy biodiverzifikációs értékű fa kivágása.
  • A zöldkár becsülhetően nagyobb értékű, mint a többlet kivitelezés költsége pl. egész fasort/cserjesort kellene kivágni, úgy hogy a kiszedett cserjék fák nem megmenthetőek nem átültethetőek.

A projekt keretében fontos szempont azonban, hogy az okozott zöldkár minél kisebb mértékű legyen, lehetőség szerint a kivitelezés során úgy kell eljárni, hogy az útban lévő pl. cserje átültethető maradjon.   A kivitelező nem végezheti a Társulati megrendelés terhére a következő feladatokat:  

 • A kiszedett bokrok, cserjék, fák újra ültetését.
 • A műszakilag az indokoltnál hosszabb házi bekötés kiépítését.
 • Egy ingatlanon egynél több kitörési pont a hálózatra kötését.
 • A derítő elbontását, tömedékelését, szippantását, stb.
 • A munkaterület eredetivel megegyező helyreállítását. (elbontott járdarész, bárminemű burkolat helyreállítása, stb.)

  Felhívjuk a tisztelt ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy a fentiektől eltérő műszaki tartalommal való bekötések kiépítését a Társulat nem tudja finanszírozni, javasoljuk a tisztelt tulajdonosoknak, hogy amennyiben a finanszírozottan túl többlet műszaki tartalom kivitelezése szükséges ingatlanjaik szennyvízhálózatba kötéséhez akkor azt a kivitelező helyszíni szakalvállalkozójával külön megállapodásban egyedileg megegyezve saját költségre végeztessék el.   A kivitelezés állásáról honlapunkon az érdeklődők folyamatosan tájékozódhatnak.